Site-ontwerp en hosting

IRIS Interactive, "Vingerafdrukmaker"
4 rue PNDF
Digitale stad Pensio
43000 Le Puy-en-Velay
Téléphone: 04 71 04 93 01

En ook om Lyon et Bordeaux

www.iris-interactief.fr

Informatie uitgever

Hoofdkantoor:
EPSA Openbare oprichting van hoogtestations
Av Messier
64260 Izeste
Telefoon: +33 (0) 5 59 05 99 10

Gourette-site:
EPSA Gourette
Place Sarrière – Gourette
64440 Goede wateren
Telefoon: +33 (0) 5 59 05 12 60

Directeur publicatie: de heer president van EPSA
Voor eventuele opmerkingen over de werking van de site kunt u contact opnemen met www.epsa.fr

Website hosting

Novae internetcommunicatie
2 avenue du president Pierre Angot
Technopole Helioparc
64053 Paucedex 9
Telefoon: 0559309178

Belangrijk ! Voor al uw technische ondersteuningsverzoeken kunt u uw e-mail sturen naar support@novae-communication.fr
Didier Laborde – Algemeen Directeur
NOVAE-COMMUNICATIE / NOVARESA
2 avenue Pierre Angot – Technopole Hélioparc – 64053 Pau cedex 9
Tel.: 05 59 30 91 78

Links naar externe sites

website www.gourette.com bevat links naar sites die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. www.gourette.com  heeft geen controle over deze sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

responsabilité

De eigenaar is als enige verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en diensten. De aangegeven prijzen worden uitsluitend ter informatie gegeven.
echter, deEPSA streeft ernaar om, naar beste vermogen, de juistheid en actualisering van de op deze site gepubliceerde informatie te garanderen, waarvan zij zich het recht voorbehoudt de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.
Ook waarschuwt het de bezoeker dat het aan hem is om de informatie op andere manieren te verifiëren, onder meer door contact op te nemen met het bedrijf.
Als gevolg hiervan is deEPSA wijst alle aansprakelijkheid af: voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de site; voor elke schade die voortvloeit uit frauduleuze inbraak door een derde die leidt tot een wijziging van de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld; en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door iemands toegang tot de site of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, evenals dat het gebruik van de site en/of het krediet dat wordt verleend op alle informatie die direct of indirect van laatstgenoemde afkomstig is.
Bovendien zijn, tenzij anders vermeld, de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de elementen die voor deze site zijn gemaakt het exclusieve eigendom vanEPSA of haar leveranciers, waarbij laatstgenoemden geen andere licentie of recht verlenen dan het raadplegen van de site.
De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is alleen toegestaan ​​voor de exclusieve doeleinden van informatie voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Alle op deze site genoemde merken zijn eigendom van hun respectieve bedrijven. Alle producten, logo's en afbeeldingen die op de pagina's van deze site worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve merken.

Privacybeleid

De informatie die deEPSA wordt verzameld door de vrijwillige registratie van een door de internetgebruiker opgegeven e-mailadres, waardoor hij documentatie kan ontvangen en over elk punt meer te weten kan komen. Deze informatie wordt nooit aan derden doorgegeven.
Op grond van wet nr. 78-19 van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang, verzet en rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met www.epsa.fr .

auteursrechten

Deze gehele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Elke weergave, reproductie, wijziging, commercieel gebruik en elke overdracht naar een andere site zijn verboden, tenzij toestemming wordt gevraagd per post naar het hierboven aangegeven adres. Alleen gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is toegestaan.

Hypertext links

De hyperlinks op de site die gebruikers naar andere internetsites leiden, houden niet de verantwoordelijkheid van EPSA in voor de inhoud van deze sites.
Elke natuurlijke of rechtspersoon die vanaf onze site een link met www.gourette.com wil tot stand brengen, moet eerst toestemming vragen. Voor het plaatsen van een link naar onze site is geen toestemming vereist. EPSA wijst in dit geval alle aansprakelijkheid af.

Cookies

Wanneer u onze site www.gourette.com bezoekt, worden er cookies op uw computer geplaatst.
Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een site bezoekt (of een advertentie bekijkt).
Cookies worden beheerd door uw internetbrowser.
Cookies geplaatst door www.gourette.com op uw terminal voldoen aan de navigatiebehoeften en optimalisatie van de diensten op onze site.
U kunt er op elk moment voor kiezen om deze cookies uit te schakelen. Uw browser kan ook worden geconfigureerd om u op de hoogte te stellen van cookies die op uw computer worden geplaatst en u te vragen deze al dan niet te accepteren.
We herinneren u eraan dat de instellingen uw toegangsvoorwaarden tot onze inhoud en diensten kunnen wijzigen waarvoor het gebruik van cookies vereist is.
Als uw browser zo is geconfigureerd dat alle cookies worden geweigerd, kunt u van sommige van onze diensten niet profiteren.


Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.gourette.com impliceert volledige aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment, gebruikers van de site www.gourette.com worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.
Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door www.gourette.com die vervolgens zal trachten met gebruikers te communiceren vóór de datums en tijden van de interventie.
De site www.gourette.com wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter van toepassing op de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

Omvang van de inhoud

Ondanks de zorg die wordt besteed aan het verzamelen van informatie en het maken van de site met behulp van de meest recente technieken, kunnen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, bezuinigingen of toevoegingen buiten onze controle blijven of worden ingevoegd op deze site www.gourette.com kan om deze reden noch uitdrukkelijk noch impliciet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige inhoud van de site; de gebruiker van de site en de informatie die deze bevat, erkent dat hij deze op eigen risico en gevaar gebruikt en dat: www.gourette.com kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de site of een deel ervan.
Evenzo kan IRIS Interactive niet aansprakelijk worden gesteld vanwege de aard of inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina's wordt verwezen, en met name die waarvoor toegang is toegestaan ​​door het gebruik van de hyperlinks op de pagina's van deze site. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die op u betrekking hebben.

Copyright - Copyright © - Links

Reproductie op papier

Met uitzondering van iconografie is de reproductie van pagina's van deze site op papier toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • gratis distributie,
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of wijziging)
  • expliciete quote van de site www.gourette.com als bron en vermeld dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

Reproductie op elektronische media

Reproductie van alle of een deel van deze site op een elektronisch medium is toegestaan ​​mits de bron duidelijk en leesbaar is toegevoegd (www.gourette.com) en de woorden "Rechten voorbehouden".
De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Cookies

De site navigatie www.gourette.com kan de installatie van de cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, die geen identificatie van de gebruiker toelaat, maar die informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De verkregen gegevens zijn bedoeld om de volgende bladeren van de site te vergemakkelijken, en ook in staat stellen verschillende maatregelen van deelname.
De installatie weigering van een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, kunnen gebruikers hun computer als volgt configureren om cookies te weigeren installatie:

In Chrome: tabblad instellingen / geavanceerde instellingen weergeven

  • Selecteer Opslag van lokale gegevens toestaan ​​(aanbevolen) om cookies in te schakelen.
  • Als u cookies wilt deactiveren, selecteert u Alle sites verbieden gegevens op te slaan.
  • Klik op OK om op te slaan.

In Internet Explorer: tooltab / internetopties.

  • Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren.
  • Bevestig met OK.

Toepasselijk recht en toekenning van rechtsmacht

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.gourette.com is onderworpen aan de Franse wetgeving.
In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Verklaring aan de CNIL
In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot IT, bestanden en vrijheden, is de site verklaard aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (www.cnil.fr).

Toestemming voor toegang
In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers het recht om gegevens betreffende hen persoonlijk in te zien, te corrigeren, te wijzigen en te verwijderen. Dit recht kan worden uitgeoefend per post of elektronisch: Contact
De verzamelde persoonlijke informatie wordt in geen enkel geval aan derden toevertrouwd, behalve voor de mogelijke goede uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst.

Privacybeleid
Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden behalve voor de goede uitvoering van de dienst.